10 Decembrie – Ziua Drepturilor Omului

Ziua drepturilor omului

Tu cât de bine îți cunoști drepturile?!

Pentru a face cunoscute drepturile ce ne revin, anual este sărbătorită Ziua Drepturilor Omului, pe 10 decembrie la nivelul întreg mapamondului.

Declarația Universală a Drepturilor Omului

adoptată de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite la 10 de septembrie 1948

Preambul

Considerând că recunoașterea demnității inerente tuturor membrilor familiei umane și a drepturilor lor egale si inalienabile constituie fundamentul libertății, dreptății și păcii în lume,

Considerând că ignorarea si disprețuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revoltă conștiința omenirii și că făurirea unei lumi în care ființele umane se vor bucura de libertatea cuvântului și a convingerilor și vor fi eliberate de teamă si mizerie a fost proclamata drept cea mai înaltă aspirație a oamenilor,

Considerând ca este esențial ca drepturile omului sa fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul sa nu fie silit sa recurgă, ca soluție extremă, la revolta împotriva tiraniei si asupririi,

Considerând ca este esențial a se încuraja dezvoltarea relațiilor prietenești între națiuni,

Considerând ca în Carta popoarele Organizației Națiunilor Unite au proclamat din nou credința lor în drepturile fundamentale ale omului, in demnitatea si in valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru bărbați si femei si ca au hotărât sa favorizeze progresul social si îmbunătățirea condițiilor de viață în cadrul unei libertăți mai mari,

Considerând ca statele membre s-au angajat sa promoveze in colaborare cu Organizația Națiunilor Unite respectul universal si efectiv fata de drepturile omului si libertățile fundamentale, precum si respectarea lor universală și efectivă,

Considerând ca o concepție comună despre aceste drepturi si libertăți este de cea mai mare importanta pentru realizarea deplină a acestui angajament,

ADUNEAREA GENERALA proclamă

prezenta DECLARAȚIE UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI, ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele și toate națiunile, pentru ca toate persoanele și toate organele societății să se străduiască, având această Declarație permanent în minte, ca prin învățătura și educație să dezvolte respectul pentru aceste drepturi și libertăți și să asigure prin măsuri progresive, de ordin național si internațional, recunoașterea si aplicarea lor universala si efectiva, atât în sânul popoarelor statelor membre, cât si al celor din teritoriile aflate sub jurisdicția lor.

Articolul 1 
Toate ființele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune si conștiință si trebuie sa se comporte unii fata de altele in spiritul fraternității.

Articolul 2
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertățile proclamate în prezenta Declarație fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limba, religie, opinie politică sau orice alta opinie, de origine națională sau sociala, avere, naștere sau orice alte împrejurări. 
În afara de aceasta, nu se va face nici o deosebire după statutul politic, juridic sau internațional al țării sau al teritoriului de care ține o persoană, fie că această țara sau teritoriu sânt independente, sub tutelă, neautonome sau supuse vreunei alte limitări a suveranității.

Articolul 3
Orice ființă umana are dreptul la viață, la libertate si la securitatea persoanei sale.

Articolul 4
Nimeni nu va fi ținut în sclavie , nici in servitute; sclavajul si comerțul cu sclavi sânt interzise sub toate formele lor.

Articolul 5
Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Articolul 6
Fiecare om are dreptul să i se recunoască pretutindeni personalitatea juridică.

Articolul 7
Toți oamenii sânt egali în fața legii și au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală protecție a legii. Toți oamenii au dreptul la o protecție egală împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta Declarație și împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare.

Articolul 8
Orice persoana are dreptul la satisfacția efectiva din partea instanțelor juridice naționale competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce-i sânt recunoscute prin constituție sau lege.

Articolul 9
Nimeni nu trebuie sa fie arestat, deținut sau exilat în mod arbitrar.

Articolul 10
Orice persoană are dreptul în deplină egalitate de a fi audiată în mod echitabil și public de către un tribunal independent și imparțial care va hotărî fie asupra drepturilor și obligațiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzări în materie penală îndreptată împotriva sa.

Articolul 11
Orice persoana acuzata de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul sa fie presupusa nevinovata până când vinovăția sa va fi stabilită în mod legal în cursul unui proces public în care i-au fost asigurate toate garanțiile necesare apărării sale. Nimeni nu va fi condamnat pentru acțiuni sau omisiuni care nu-i constituiau, in momentul când au fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului internațional sau național. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai grea decât aceea care era aplicabila in momentul când a fost săvârșit actul cu caracter penal.

Articolul 12
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viața sa personala, în familia sa, în domiciliul lui sau in corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputației sale. Orice persoana are dreptul la protecția legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

Articolul 13
Orice persoana are dreptul de a circula in mod liber si de a-si alege reședința în interiorul granițelor unui stat. Orice persoana are dreptul de a părăsi orice țară, inclusiv a sa, și de reveni în țara sa.

Articolul 14
In caz de persecuție, orice persoana are dreptul de a căuta azil si de a beneficia de azil în alte țări. 
Acest drept nu poate fi invocat in caz de urmărire ce rezulta in mod real dintr-o crima de drept comun sau din acțiuni contrare scopurilor si principiilor Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 15
Orice persoana are dreptul la o cetățenie. 
Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetățenia sa sau de dreptul de a-și schimba cetățenia.

Articolul 16 
Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul și femeia, fără nici o restricție în ce privește rasa, naționalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei și la desfacerea ei. 
Căsătoria nu poate fi încheiată decât cu consimțământul liber si deplin al viitorilor soți. 
Familia constituie elementul natural și fundamental al societății ăi are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului.

Articolul 17
Orice persoana are dreptul la proprietate, atât singură, cât și în asociație cu alții. 
Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.

Articolul 18
Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conștiință și religie; acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alții, atât în mod public, cât și privat, prin învățătură, practici religioase, cult și îndeplinirea riturilor.

Articolul 19
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat.

Articolul 20
Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire și de asociere pașnică. 
Nimeni nu poate fi silit să facă parte dintr-o asociație.

Articolul 21
Orice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale țării sale, fie direct, fie prin reprezentanți liber aleși. 
Orice persoana are dreptul de acces egal la funcțiile publice din țara sa. 
Voința poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; această voință trebuie să fie exprimata prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal si exprimat prin vot secret sau urmând o procedură echivalentă care sa asigure libertatea votului.

Articolul 22
Orice persoană, în calitatea sa de membru al societății, are dreptul la securitatea socială; ea este îndreptățită ca prin efortul național și colaborarea internațională, ținându-se seama de organizarea și resursele fiecărei țări, să obțină realizarea drepturilor economice, sociale și culturale indispensabile pentru demnitatea sa și libera dezvoltare a personalității sale.

Articolul 23
Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă, precum și la ocrotirea împotriva șomajului. 
Toți oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munca egală. 
Orice om care muncește are dreptul la o retribuire echitabilă și satisfăcătoare care să-i asigure atât lui, cât și familiei sale, o existență conformă cu demnitatea umană și completată, la nevoie, prin alte mijloace de protecție socială. 
Orice persoană are dreptul de a întemeia sindicate și de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.

Articolul 24
Orice persoană are dreptul la odihna și recreație, inclusiv la o limitare rezonabilă a zilei de munca și la concedii periodice plătite.

Articolul 25
Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința sa. 
Mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire deosebite. Toți copiii, fie că sânt născuți în cadrul căsătoriei sau în afara acesteia, se bucură aceeași protecție socială.

Articolul 26
Orice persoana are dreptul la învățătură. Învățământul trebuie să fie gratuit, cel puțin în ceea ce privește învățământul elementar și general. Învățământul elementar trebuie să fie obligatoriu. Învățământul tehnic și profesional trebuie să fie la îndemâna tuturor, iar învățământul superior trebuie să fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe bază de merit. 
Învățământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalității umane și întărirea respectului față de drepturile omului și libertățile fundamentale. El trebuie să promoveze înțelegerea, toleranța, prietenia între toate popoarele și toate grupurile rasiale sau religioase, precum și dezvoltarea activității Organizației Națiunilor Unite pentru menținerea păcii. 
Părinții au dreptul de prioritate în alegerea felului de învățământ pentru copiii lor minori.

Articolul 27
Orice persoană are dreptul de a lua parte în mod liber la viața culturală a colectivității, de a se bucura de arte și de a participa la progresul științific și la binefacerile lui. 
Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale și materiale care decurg din orice lucrare științifică, literară sau artistica al cărei autor este.

Articolul 28
Orice persoană are dreptul la o orânduire socială și internațională în care drepturile și libertățile expuse în prezenta Declarație pot fi pe deplin înfăptuite.

Articolul 29
Orice persoană are îndatoriri față de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este posibilă dezvoltarea liberă și deplină a personalității sale. 
În exercitarea drepturilor și libertăților sale, fiecare om nu este supus decât numai îngrădirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoaștere și respectare a drepturilor și libertăților altora și ca sa fie satisfăcute justele cerințe ale moralei, ordinii publice și bunăstării generale într-o societate democratică. 
Aceste drepturi si libertăți nu vor putea fi in nici un caz exercitate contrar scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 30
Nici o dispoziție a prezentei Declarații nu poate fi interpretată ca implicând pentru vreun stat, grupare sau persoană dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a săvârși vreun act îndreptat spre desființarea unor drepturi sau libertăți enunțate în prezenta Declarație.

PS: Totuși, să nu uităm că pe lângă drepturi avem și obligații și responsabilități!

‪#‎intamplarideierisideazi‬ ‪#‎10decembrie‬ ‪#‎drepturileomului‬ ‪#‎ziuadrepturiloromului

Human right day